Avv van Webwinkel

1. IDENTITEIT VAN DE VERKOPER

De verkoper is:
MEPHISTO E-Commerce GmbH 
Kehler Str. 22
D-77694 Kehl-Marlen 
Duitsland
Telefoon:+32 25 886 835
E-mail:

service.be@mephisto.com

Beheerder: Marc Michaeli 

Handelsregister van de Kantonrechtbank Freiburg im Breisgau HRB 711243 [ Duitsland ] BTW-nummer: DE294435389

 

2. TOEPASSELIJKHEID

De hierna volgende algemene verkoopvoorwaarden (AVV) zijn met uitsluiting van alle andere algemene voorwaarden, welke dan ook, van toepassing op de handelsbetrekkingen tussen de klant, een meerderjarige natuurlijke persoon die uitsluitend voor zijn persoonlijke behoeften een overeenkomst sluit, en MEPHISTO E-Commerce GmbH, en op het gebruik van de Website https://www.mephisto.com/.

Onderhavige AVV kunnen eventueel worden gewijzigd of aangevuld met bijzondere voorwaarden of speciale afspraken tussen de partijen.

De toepasselijke AVV zijn de voorwaarden die gelden op de dag van de bestelling. Deze voorwaarden kunnen te allen tijde hier worden ingezien, en de klant krijgt deze samen met de bevestiging van zijn bestelling via e-mail toegestuurd.

MEPHISTO E-Commerce GmbH verkoopt haar producten uitsluitend aan eindgebruikers, en alleen in voor een huishouden gebruikelijke hoeveelheden.

 

3. INTELLECTUELE EIGENDOM

MEPHISTO E-Commerce GmbH is de eigenaar van de website https://www.mephisto.com/ en houder van de intellectuele eigendomsrechten op deze website en de inhoud daarvan (met name de teksten, illustraties, grafieken, software, video’s, muziek, merken, logo’s, tekeningen, modellen en andere kenmerken van de onderneming).

Derhalve is het geheel of gedeeltelijk gebruiken, reproduceren, vertonen, verspreiden, aanpassen, kopiëren en downloaden, op welke wijze dan ook, verboden, behoudens schriftelijke toestemming vooraf van MEPHISTO E-Commerce GmbH. 

4. BESTELLING

 1. Uitsluitend bestellingen voor levering in België van goederen worden aanvaard.
 2. Door op de knop “Kopen” te klikken, wordt de bestelling van de producten in het winkelmandje van de klant doorgegeven aan MEPHISTO E-Commerce GmbH.
 3. Het minimumbedrag voor een bestelling is € 50.
 4. Onmiddellijk na ontvangst van de bestelling ontvangt de klant een e-mail met de bevestiging van de bestelling. De klant dient deze op te slaan en uit te printen. Om veiligheidsredenen zijn de bestelnummers niet meer toegankelijk via internet. 

5. LEVERING

 1. De klant krijgt een opgave van de leveringstermijnen voordat hij de bestelling in zijn winkelmand bevestigt; de leveringstermijn is maximaal dertig (30) dagen na de dag waarop de overeenkomst is gesloten.
 2. Indien de aan de klant opgegeven leveringstermijn wordt overschreden, dan kan de klant de overeenkomst ontbinden per aangetekende brief met ontvangstbevestiging of schriftelijk op een andere duurzame drager, nadat hij MEPHISTO E-Commerce GmbH volgens dezelfde voorwaarden een redelijke aanvullende termijn heeft gegeven om de levering alsnog uit te voeren.
 3.  In dat geval dient MEPHISTO E-Commerce GmbH alle van de klant ontvangen betalingen te vergoeden aan de klant, zulks uiterlijk veertien dagen na de dag per welke de overeenkomst is ontbonden.
 4. Het risico op verlies of beschadiging van de goederen gaat geheel over op de klant op het moment dat de klant of een door hem aangewezen derde, anders dan de door MEPHISTO E-Commerce GmbH aangestelde vervoerder, de goederen fysiek heeft ontvangen.
 5. De klant neemt op zich om de geleverde goederen in ontvangst te nemen, en op de leveringsbon enig voorbehoud uitgebreid en nauwkeurig te omschrijven met vermelding van datum, bij gebreke waarvan MEPHISTO E-Commerce GmbH bevrijd is van enige aansprakelijkheid voor de goederen, welke dan ook, dat niet binnen de de aan de klant opgegeven leveringstermijn door de klant is ontvangen en/of dat beschadigd is.
 6. Uw bestelling wordt verzonden als verzekerd pakket. Uw goederen zijn zodoende verzekerd tegen beschadiging of verlies, zowel op weg naar u als bij een eventueel terugsturen naar ons (in tegenstelling tot bij goedkopere standaardpakketten). 

6. EIGENDOMSVOORBEHOUD

Totdat de klant geheel heeft voldaan aan al zijn betalingsverplichtingen voortvloeiend uit de koopovereenkomst, blijven de geleverde goederen eigendom van MEPHISTO E-Commerce GmbH. De klant dient gedurende de periode van eigendomsvoorbehoud zorg te dragen voor de goederen. Elke wijziging met betrekking tot de houder van de goederen en elke adreswijziging dient de klant onmiddellijk door te geven aan MEPHISTO E-Commerce GmbH.

7. RETOURNEREN & INFORMATIE INZAKE DE BEDENKTIJD

1. UITOEFENEN VAN HET ONTBINDINGSRECHT

Op grond van artikel 6: 230o lid 1 aanhef en sub b. BW, kan de klant, zonder opgave van redenen, de overeenkomst ontbinden tot een termijn van veertien (14) dagen met ingang van de dag van ontvangst van de goederen door hemzelf of een door hem aangewezen derde (anders dan de vervoerder), is verstreken.


Om zijn ontbindingsrecht uit te oefenen, kan de klant:

 • oftewel het hierna volgende ontbindingsformulier zoals ook bijgevoegd bij de goederen,
 • oftewel een andere ondubbelzinnige verklaring, waarin hij zijn wil om de overeenkomst te ontbinden onder woorden brengt, 
  verzenden aan het volgende adres:

MEPHISTO E-Commerce GmbH
Werner-Haas-Straße 5
74132 Neckarsulm
Duitsland

Telefoon:+32 25 886 835

De klant kan ook online een verklaring van ontbinden invullen en opsturen vanaf de website https://www.mephisto.com/. In dat geval krijgt de klant van MEPHISTO E-Commerce GmbH onmiddellijk een ontvangstbevestiging van de ontbinding op een duurzame drager.

2. GEVOLGEN VAN DE ONTBINDING

Indien de klant gebruik maakt van zijn ontbindingsrecht, worden aan hem door MEPHISTO E-Commerce GmbH alle betaalde bedragen, de leveringskosten inbegrepen (met uitzondering van extra kosten indien de klant heeft gekozen voor een andere dan de door MEPHISTO E-Commerce GmbH aangeboden, meest voordelige standaardleveringswijze) onmiddellijk vergoed, uiterlijk veertien (14) dagen na de dag waarop MEPHISTO E-Commerce GmbH van het besluit van de klant tot ontbinding in kennis is gesteld.

Voor deze vergoeding gebruikt MEPHISTO E-Commerce GmbH hetzelfde betaalmiddel als de klant is gebruikt ter voldoening van de voor de ontbinding op de klant rustende verbintenissen, tenzij de klant uitdrukkelijk met een ander betaalmiddel heeft ingestemd. Aan de klant worden voor deze vergoeding geen kosten in rekening gebracht.

MEPHISTO E-Commerce GmbH kan de vergoeding uitstellen totdat zij de goederen heeft terugontvangen, of tot de klant heeft aangetoond dat hij de goederen heeft verzonden, naar gelang welk tijdstip het eerst valt.

De klant dient de goederen aan MEPHISTO E-Commerce GmbH terug te sturen of af te geven zonder ongerechtvaardigde vertraging, in ieder geval binnen uiterlijk veertien (14) dagen nadat hij zijn verklaring tot ontbinding heeft uitgebracht. De klant wordt geacht zich aan deze termijn te hebben gehouden, wanneer de producten vóór afloop van de periode van veertien (14) dagen zijn teruggezonden of afgegeven.

Retourzending is gratis! Om een probleemloze afwikkeling van uw retour te garanderen, klikt u op de volgende link en vult u het retourformulier volgens de aanwijzingen in. Alleen via dit formulier kunnen retourzendingen kosteloos door ons worden verwerkt:
Link:DE294435389

De klant is slechts aansprakelijk wanneer de goederen zijn beschadigd of op andere wijze de waarde daarvan is verminderd door handelingen die verder zijn gegaan dan noodzakelijk om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen.

Indien MEPHISTO E-Commerce GmbH op enigerlei grond aansprakelijk is, resulteert zulks in een factuur voor de kosten en lasten, te betalen bij ontvangst.

8.  BETALING

 1. Alle prijzen in de webwinkel van MEPHISTO E-Commerce GmbH zijn aangegeven in euro’s, inclusief btw en exclusief de standaard verpakkings- en leveringskosten. Hierbij gelden de prijzen en factureringsvoorwaarden op het tijdstip van de bestelling.
 2. De prijs kan worden betaald:
  - met een creditcard, mits de klant de houder is van de creditcard (wanneer de klant hiervoor kiest, dan mag MEPHISTO E-Commerce GmbH het bedrag afboeken op het tijdstip van de bestelling van de goederen),
  - met PayPal
  - met iDeal.
 3. De klant ontvangt via e-mail een factuur aangaande de bestelling. De klant wordt verzocht, deze te downloaden, uit te printen en te bewaren.

9. GARANTIE

 1. MEPHISTO E-Commerce GmbH behoudt zich het recht voor, eenzijdig wijzigingen aan te brengen in de overeenkomst, bijvoorbeeld wat betreft de aard van de gebruikte materialen, wanneer daar geen prijsverhoging aan verbonden is, en de kwaliteit en de eigenschappen waarop de klant zijn verbintenis heeft gebaseerd dezelfde blijven.
 2. MEPHISTO E-Commerce GmbH is slechts verplicht tot het geven van de wettelijke garantie.

10. OVERMACHT - AANSPRAKELIJKHEID

 1. MEPHISTO E-Commerce GmbH is niet aansprakelijk wanneer enige niet-nakoming van één van haar verplichtingen, of een vertraagde nakoming, wordt veroorzaakt door een ongelukkig toeval of door overmacht zoals: een natuurramp, brand, interne of externe stakingen, toevallige storingen, schaarste, oorlog enzovoorts.
 2. Indien MEPHISTO E-Commerce GmbH op haar Website hyperlinks heeft naar Websites van derden, dan is MEPHISTO E-Commerce GmbH niet aansprakelijk voor de inhoud van deze websites.
 3. In het geval dat MEPHISTO E-Commerce GmbH en de klant elkaar enige betaling verschuldigd zijn, vindt verrekening plaats volgens de bepalingen van art. 6: 127 e.v. BW.
   

11. BERICHTEN/KLACHTEN

Enig bericht/enige klacht dient gericht te zijn aan MEPHISTO E-Commerce GmbH op het in artikel 1 hiervoor vermelde adres.

 

12. KLANTENDIENST

De klantendienst van MEPHISTO E-Commerce GmbH is telefonisch en via e-mail bereikbaar op de volgende tijden en via de hierna genoemde contactgegevens:

Maandag tot en met vrijdag van 08:00 u tot 20:00 u.
Zaterdag van 09:00 u tot 12:00 u.

E-mail:

service.be@mephisto.com

Telefoonnummer:+32 25 886 835

Postadres:

MEPHISTO Online-Shop
Versandzentrum (PVS)
Werner-Haas-Str. 5
74172 NECKARSULM [Duitsland]

 

13. GEGEVENSBESCHERMING

Overeenkomstig de Wet van 6 juli 2000, houdende regels inzake de bescherming van persoonsgegevens (Wet bescherming persoonsgegevens) heeft MEPHISTO E-Commerce GmbH de verwerking van persoonsgegevens gemeld bij het College Bescherming Persoonsgegevens.

De klant heeft recht op toegang tot, en op wijziging, correctie en verwijdering van de op hem betrekking hebbende gegevens.

Hij kan dit recht uitoefenen door zich schriftelijk te richten aan MEPHISTO E-Commerce GmbH op het adres vermeld in artikel 1.

De op de Website ingevulde gegevens (naam, adres, e-mail, telefoonnummer) worden strikt vertrouwelijk behandeld en alleen gebruikt voor de bestelling en voor het beheer door MEPHISTO E-Commerce GmbH van haar relaties. Deze gegevens mogen worden doorgegeven aan dochtermaatschappijen of partners van MEPHISTO E-Commerce GmbH, onder meer in (doch niet beperkt tot) het kader van artikel 9 hierboven.

MEPHISTO E-Commerce GmbH maakt geen gebruik van cookies of andere sessie variabelen, en geeft geen toestemming aan derden om dergelijke middelen te gebruiken om gegevens te verkrijgen over de instellingen van de computer, het zoeksysteem of de browser van de klant.

14. TOEPASSELIJK RECHT

Op de rechten en verplichtingen van MEPHISTO E-Commerce GmbH en van de klant is het Nederlandse recht van toepassing. Door de keuze van het toepasselijke recht verliest de klant niet de bescherming die hem wordt geboden door dwingendrechtelijke bepalingen van het land waar hij zijn gewone verblijfplaats heeft.

15. ONLINE DISPUTE RESOLUTION (ODR)

We offer Online Dispute Resolution (ODR) in connection with our offering/services to Consumers as required under the EU Regulation 524/2013 (see details at http://ec.europa.eu/consumers/solving_consumer_disputes/non-judicial_redress/adr-odr/index_en.htm) . The ODR service can be accessed under http://ec.europa.eu/consumers/odr/

Winkelwagen
Sluiten
Your cart is empty

Gratis retourneren
Gratis retourneren
Authenticiteitsgarantie
Authenticiteitsgarantie
Snelle levering
Snelle levering