Retourneren & Informatie inzake de Bedenktijd

1. UITOEFENEN VAN HET ONTBINDINGSRECHT

Op grond van artikel 6: 230o lid 1 aanhef en sub b. BW, kan de klant, zonder opgave van redenen, de overeenkomst ontbinden tot een termijn van veertien (14) dagen met ingang van de dag van ontvangst van de goederen door hemzelf of een door hem aangewezen derde (anders dan de vervoerder), is verstreken.


Om zijn ontbindingsrecht uit te oefenen, kan de klant:

  • oftewel het hierna volgende ontbindingsformulier zoals ook bijgevoegd bij de goederen,
  • oftewel een andere ondubbelzinnige verklaring, waarin hij zijn wil om de overeenkomst te ontbinden onder woorden brengt,

verzenden aan het volgende adres:


MEPHISTO E-Commerce GmbH
Werner-Haas-Straße 5
74172 Neckarsulm
Duitsland


Telefoon: +31 202 623 796

2. GEVOLGEN VAN DE ONTBINDING

Indien de klant gebruik maakt van zijn ontbindingsrecht, worden aan hem door MEPHISTO E-Commerce GmbH alle betaalde bedragen, de leveringskosten inbegrepen (met uitzondering van extra kosten indien de klant heeft gekozen voor een andere dan de door MEPHISTO E-Commerce GmbH aangeboden, meest voordelige standaardleveringswijze) onmiddellijk vergoed, uiterlijk veertien (14) dagen na de dag waarop MEPHISTO E-Commerce GmbH van het besluit van de klant tot ontbinding in kennis is gesteld.

Voor deze vergoeding gebruikt MEPHISTO E-Commerce GmbH hetzelfde betaalmiddel als de klant is gebruikt ter voldoening van de voor de ontbinding op de klant rustende verbintenissen, tenzij de klant uitdrukkelijk met een ander betaalmiddel heeft ingestemd. Aan de klant worden voor deze vergoeding geen kosten in rekening gebracht.

MEPHISTO E-Commerce GmbH kan de vergoeding uitstellen totdat zij de goederen heeft terugontvangen, of tot de klant heeft aangetoond dat hij de goederen heeft verzonden, naar gelang welk tijdstip het eerst valt.

De klant dient de goederen aan MEPHISTO E-Commerce GmbH terug te sturen of af te geven zonder ongerechtvaardigde vertraging, in ieder geval binnen uiterlijk veertien (14) dagen nadat hij zijn verklaring tot ontbinding heeft uitgebracht. De klant wordt geacht zich aan deze termijn te hebben gehouden, wanneer de producten vóór afloop van de periode van veertien (14) dagen zijn teruggezonden of afgegeven.


Retourzending is gratis! Om een probleemloze afwikkeling van uw retour te garanderen, klikt u op de volgende link en vult u het retourformulier volgens de aanwijzingen in. Alleen via dit formulier kunnen retourzendingen kosteloos door ons worden verwerkt:

Link: www.mephisto.com/retoure-nl

De klant is slechts aansprakelijk wanneer de goederen zijn beschadigd of op andere wijze de waarde daarvan is verminderd door handelingen die verder zijn gegaan dan noodzakelijk om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen.

Indien MEPHISTO E-Commerce GmbH op enigerlei grond aansprakelijk is, resulteert zulks in een factuur voor de kosten en lasten, te betalen bij ontvangst.

Gratis retourneren
Gratis retourneren
Authenticiteitsgarantie
Authenticiteitsgarantie
Snelle levering
Snelle levering